APROBAT

 

Consiliu Director – Asociatia Lumina

Presedinte

Steven Martel Cooper

 

 

APROBAT

Director Executiv/Manager – Asociatia lumina

Mihaela Dumitrache

 

 

 

Centrul pentru Îngrijri Paliative Pediatrice

 

 

 

REGULAMENT

 DE

ORGANIZARE

 SI

FUNCTIONARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat in cadrul sedintei Consiliul Director al Asociatiei Lumina din data de 28.07.2017 si se aplica din data de 11.09.2017

 

 

 

R.O.F. – REV.1

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

CAPITOLUL 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

CAPITOLUL 3. AMINISTRAREA UNITATII SANITARE

 

CAPITOLUL 4. PERSONALUL UNITĂȚII

 

CAPITOLUL 5. FINANȚAREA SPITALULUI

 

CAPITOLUL 6. ATRIBUȚIILE SPITALULUI

 

CAPITOLUL 7.  FUNCTIA DE GESTIUNE A DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE – DOSARUL PACIENTULUI

 

CAPITOLUL 8. SECRETUL PROFESIONAL

 

CAPITOLUL 9. REFUZUL ACORDĂRII SERVICIILOR MEDICALE

 

CAPITOLUL 10. ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

CAPITOLUL 11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 

CAPITOLUL 12 – PREVEDERI SPECIALE

 

CAPITOLUL 13 – DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

Asociația Lumina este o organizatie non-guvernamentala fondata in anul 1998, de catre Fundatia ,,Cry in the Dark” din Marea Britanie, organizatie crestina de caritate a carei misiune este de a ajuta pe cei in nevoie indiferent de etnie, sex, apartenenta religioasa etc, .Asociație a fost constituită în baza O.G.R. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, înscrisă în Registrul special al Asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa instanței la poziția 61/A/1999, conform încheierii nr.88/PJ/1999 pronunțată în dosarul nr.8398/1999 la Tribunalul Bacău.  A primit statutul de utilitate publică conform hotărârii Guvernului României nr.315 din 11 mai 2015.

 

Asociația oferă urmatoarele servicii:

 • Îngrijiri paliative pediatrice cu spitalizare continuă
 • Îngrijri Paliative la domiciliu,
 • Centru de zi,
 • Servicii de îngrijire și asistență în cadrul ,,Centrului rezidențial,,

 

Centrul pentru Îngrijri Paliative Pediatrice

 

 

ART. 1 Definiţie

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului pentru Îngrijri Paliative Pediatrice, aprobat, în vederea asigurării funcţionării acestuia .
 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru pacienţi, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei pacientilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori, voluntari,etc.

ART. 2  Centrul pentru Îngrijri Paliative este o unitate sanitară privată cu paturi, de utilitate publica, care asigură servicii medicale, functionand pe principiile prevazute in  Legea 95/2006, cu  completarile si modificările ulterioare precum şi prevederile legislative secundare derivate din lege.

 • Sediul unitatii este in mun. Bacau, str. Ernest Târțescu, nr.5
 • Spitalul acordă servicii medicale de îngrijire paliativă în regim de internare pentru copii cu diferite afecțiuni incurabile (cancer, distrofii musculare, malformații congenitale, insuficiențe cronice de organ și alte boli limitatoare de viață).
 • Asociatia respecta prevederile legale cu privire la nediscriminare si la respectarea demnitatii umane si aplica principiul egalitatii de tratament fata de toți pacienții;
 • Serviciile de îngrijiri paliative asigurate în regim de internare cuprind : asistență medicală și îngrijiri, asistență socială, suport psiho-emoțional și spiritual.
 • Structura unității este aprobata de Ministerul Sănătății prin avizul de structură nr.  XI/A/39502/FB/7417/27.07.2017
 • Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
 • Spitalul, în exerciţiul funcţiilor sale, colaborează cu organele locale ale administraţiei de stat.
 • Activitatea profesională, precum şi respectarea manoperelor şi a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică şi deontologie profesională sunt de competenţa, după caz, a    Colegiului Medicilor din România sau a Ordinului Asistenţilor Medicali din România.

ART.3 Unitatea îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară de funcţionare şi deţine autorizaţie sanitara de funcţionare.

 

ART. 4 (1)Unitatea dispune de personal angajat conform normelor legale în vigoare, personalul are specializări și competențe în concordanță cu specificul serviciilor de îngrijiri paleative.

(2)  Unitatea are obligaţia să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar.

 

ART. 5 (1)Centrul pentru Îngrijri Paliative Pediatrice asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

 • Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

 

CAPITOLUL 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

ART.6 Unitatea este parte integrantă a serviciilor Asociatei Lumina și funcționează in regim de spital, având program de lucru permanent (24h/24h), in schimburi de 8 ore în zilele de lucru și în schimburi de 12 ore sâmbăta, duminica și în zilelel de sărbatori legale,

 

ART.7 Gărzile în unitatea cu paturi sunt asigurate în regim de garda la domiciliu.

ART. 8 Prin specificul îngrijirilor acordate, unitatea nu dispune de serviciu UPU și nu face internări în regim de urgență.

 

ART. 9 (1) Structura organizatorica a Centrului pentru Îngrijri Paliative

este urmatoarea:

 1. a) Sectia Îngrijri Paliative Pediatrice – 14 paturi
 2. b) Sala consiliere psihologica,
 3. c) Sala de kinetoterapie,
 4. d) Camera senzoriala,
 5. e) Sala de activitati recreative

(2) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin Ordin al Ministrului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL 3. AMINISTRAREA UNITATII SANITARE

 

ART.10 Organele de conducere a unitatii cu paturi sunt parte componenta a structurii de conducere a Asociatiei Lumina.

 

ART. 11 Organele de conducere sunt : Consiliul Director al Asociatiei Lumina  și Comitetul Director

 

ART. 12 Consiliul Director al Asociatiei Lumina este compus din membri onorifici si un presedinte.

 

ART.13 Consiliul Director al Asociatiei Lumina este organul de conducere si administrație are urmatoarele atribuții:

 • Stabilește strategia generală și programele de administrație,
 • Aproba bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil,
 • Alege și revoca cenzorul,
 • Aproba organigrama și strategia de personal.

 

ART.14 Comitetul director asigură conducerea executivă a unitatii cu paturi și este format din Directorul Executiv/Manager, Directorul Medical și contabilul șef.

Comitetul director are urmatoarele atributii stabilite de Ministerul Sanatatii Publice:

 1. Elaboreaza planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerii scrise ale consiliului medical;
 2. Elaboreaza pe baza propunerii consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. Propune managerului in vederea aprobarii:
 4. Numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;
 5. Organizarea concursurilor, interviurilor pentru posturile vacante, in conditiile legii;
 6. Elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, conform legii;
 7. Propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si masuri de prevenire a infectiilor asociate activitatii medicale, conform normelor aprobate de catre Ministerul sanatatii publice;
 8. Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;
 9. Urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli si incadrarea in bugetul alocat’
 10. Analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune managerului spre aprobare;
 11. Asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerul conform metodologiei stabilite;
 12. Analizeaza la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii de ingrijire paliativa ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;
 13. Elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in caz de dezastre, razboi, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;
 14. La propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale, conform bugetului si raspunde de realizarea acestora.
 15. Analizeaza trimestrial sau de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractesi propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;
 16. Intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta Consiliului Director, la nevoie;
 17. Negociaza prin manager, directorul medical si contabilul sef, contractele de furmizare cu casa de asigurari de sanatate;
 18. Se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai sau a managerului, si ia decizii in prezenta a cel putin a doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;
 19. Face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea spitalului;
 20. Raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin;
 21. Analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate a spitalului;

 

ATRIBUTIILE COMITETULUI in activitatea de supraveghere, prevenire si de limitare a infectiilor asociate asistentei medicale;

 1. Organizeaza comitetul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si elaboreaza regulamentul de functionare al acestuia;
 2. Se asigura de organizarea si functionarea serviciului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si/sau realizarea contractelor de furnizare de prestari servicii specifice;
 3. Aproba planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 4. Asigura conditiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 5. Asigura analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 6. Verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor din planul anual de activitate pemtru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 7. Se asigura de imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si a dotarii tehnico-materiale necesare evitarii sau diminuarii riscurilor;
 8. Se asigura de derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevazute in planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau limitarii infectiilor asociate asistentei medicale;
 9. Delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania, in urma sesizarii pacientilor/apartinatorilor sau in urma autosesizarii in privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infectii asociate asistentei medicale;
 10. Asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pemtru inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei medicale in registrul de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale a unitatii;
 11. Asigura conditiile de ingrijire la pacientii cu infectii/colonizari cu germeni multiplurirezistenti;

 

ART . 15 Administrarea/managementul unitatii este asigurata de catre directorul executiv al Asociației Lumina.

ART.16  Atribuţiile/obligaţiile managerului sunt următoarele:

(1) Atribuţiile/obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:

 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţie şi de servicii;
 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
 5. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
 7. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
 8. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 9. înfiinţează comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
 10. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
 11. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
 13. propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
 14. în situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
 15. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
 16. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

 

(2) Atribuţiile/obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului,
 2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 3. aprobă planul anual de servicii medicale, la propunerea consiliului medical;
 4. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale;
 5. elaborează şi pune la dispoziţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;
 6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale;
 7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii;
 8. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
 9. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului;
 10. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical;
 11. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 12. răspunde, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 13. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 14. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
 15. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
 16. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
 17. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
 18. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

(3) Atribuţiile/obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu,
 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar
 3. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii,
 4. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
 5. identifică surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 6. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator de credite, conform legii;
 7. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

(4) Atribuţiile/obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţean
 2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
 10. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 11. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 12. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 13. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
 14. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 15. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 16. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
 17. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
 18. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
 19. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;

 

ART.17 Drepturile managerului sunt următoarele:

 1. dreptul la salarizare, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare;
 2. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;
 3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;
 4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 5. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;
 6. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului şi acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;
 7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul director în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii;
 8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;
 9. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
 10. dreptul de a revoca directorul medical și asistentul medical coordonator în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;
 11. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, potrivit legii;
 12. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 13. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 14. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condiţiile legii;
 15. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;
 16. dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract de management;
 17. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

 

ART.18 Contractul de management încetează în următoarele situaţii:

 1. la revocarea din funcţie a managerului,;
 2. prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
 3. la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;
 4. în cazul insolvenţei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;
 5. la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
 6. în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
 7. în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
 8. în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii;
 9. dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;
 10. în cazul existenţei plăţilor restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în condiţiile în care se constată nerespectarea achitării obligaţiilor către furnizori prin încălcarea legislaţiei în vigoare privind înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitatea instituţiei a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale;
 11. în cazul în s-a dispus arestarea managerului, în condiţiile legii;
 12. în cazul desfiinţării unităţii sanitare;
 13. în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin contract

ART. 19 Directorul medical

Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:

 • coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
 • aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
 • răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
 • coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
 • întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
 • avizează utilizarea bazei de date medicale a Asociației Lumina pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 • asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul unității sanitare cu paturi, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 • răspunde de acreditarea personalului din cadrul centrului de Îngrijiri Paliative şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 1. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
 2. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
 3. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul unității sanitare, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor Centrului de Îngrijiri Paliative
 4. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.
 5. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 6. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
 7. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
 8. urmăreşte permanent dezvoltarea bazei materiale existente prin elaborarea planului anual de achiziţii de aparatură, reactivi, substanţe de diagnostic, tehnică informatică etc., în raport cu cerinţele de dezvoltare ştiinţifică vizate;
 9. răspunde de raportarea la termen a situaţiilor şi dărilor de seamă statistice referitoare la activitatea de care răspunde şi pe care o coordonează, inclusiv a celor solicitate de manager.

ART:20 Contabilul sef

Contabilul sef are urmatoarele atributii care sunt stabilite prin contract si prin fisa postului:

 1. Evalueaza lunar si trimestrial realizarea indicatorilor de performanta, conform normativelor in vigoare
 2. Ia masuri pentru cunoasterea de catre intreg personalul din subordine a actelor normative cu character general si a celor specific din domeniul sanitar si asigura respectarea intocmai a acestora;
 3. Respecta NPM, PSI,ROI, ROF, alte norme cu character legislativspecific activitatii
 4. Controleaza efectuarea inventarierilor din unitate si modul de asigurare a integritatii patrimoniului;
 5. Asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii in conformitate cu dispozitiile legale;
 6. Organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
 7. Asigura intocmirea la timp in conformitate cu dispozitiile legale, a balantelor de verificare si bilanturilor anuale si trimestriale;
 8. Raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar contabil cu privire la controlul financiar preventive si la asigurarea integritatii avutului obstesc;
 9. Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
 10. Asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligativitatii unitatii catre bugetul statului, unitatile bancii si terti;
 11. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de informatizarea lucrarilor in domeniul financiar-contabil;
 12. I-a masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;
 13. Asigura aplicarea dispozitiilor legalee privitoare la gestionarea valorilor material si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;
 14. Indeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si conditiile prevazute de de dispozitiile legale;
 15. Prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sanatate si analiza costurilor;
 16. Rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar contabila;
 17. Pastreaza secretul de serviciul
 18. Respecta prevederile legale in vigoare cu privire la pastrarea confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si docuemntelor referitoare la activitatea unitatii;

Atributiile contabilului sef al unitatii sanitare in activitatea de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale

 1. raspunde de planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat
 2. raspunde de asigurarea intocmai si la timp a necesarului de materiale si consumabile necesare implementarii procedurilor si protocoalelor de limitare a infectiilor associate asistentei medicale.

ART: 21 (1) Consiliul medical este format din directorul medical, medicul curant și asistenta medicală coordonatoare. Directorul medical este preşedintele Consiliului medical.

ART. 22 In cadrul unitatii funcționează:

 • Consiliul Medical,
 • Consiliul Etic,
 • Alte comisii prin dispoziții interne.

ART.23  Consiliul Medical are urmatoarele atributii:

 • Evaluează necesarul de servicii și face propuneri pentru elaborarea planului anual de servicii în unitate,
 • Face propuneri vizând dezvoltarea serviciilor unității catre Consiliul de conducere,
 • Face propuneri privind elaborarea ROI și ROF,
 • Coordonează aactivitatea de Monitorizare a calității serviciilor (evaluarea satisfacției pacientilor, monitorizarea indicatorilor de calitate, prevenirea și controlul infecțiilor associate asistenței medicale),
 • Evaluează necesarul de personal si face propuneri managerului,
 • Stabilește si monitorizează implementarea protocoalelor clinice,
 • Participă la elaborarea fișelor de post pentru personalul clinic,
 • Face propuneri și monitorizează activitățile de educație și cercetare medicală , în colaborare cu instituțiile acreditate,
 • Reprezintă spitalul în relațiile cu organizațiile profesionale din țară și străinătate,
 • Analizează și ia decizii în cazurile medicale deosebite,
 • Stabilește coordonatele privind consumul anual de medicamente,
 • Analizează și soluționează sugestiile și sesizările pacienților,

ART. 24  Consiliul etic este compus din directorul medical, asistenta sefa si administrator.

ART. 25 Consiliul etic are urmatoarele atribuții:

 • Revizuiește și avizează propunerile de cercetare științifică ce se doresc a fi desfașurate în cadrul asociației,
 • Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient – medic / asistent medical / alt personal clinic,
 • Verifică respectarea drepturilor pacienților în relația cu personalul medical și de ingrijire,
 • Veghează la respectarea autonomiei, deminității și dreptului la informare a pacientului,

ART.26 Alte comisii funcționale numite prin decizia managerului:

 1. Comisia interdisciplinară de internare, formată din: director medical, asistent șef, asistent medical, medic coordonator echipa de îngrijire la domiciliu,
 2. Comisia de disciplină și sănătatea muncii, formată din: director medical, medic infecționist și responsabil protecția muncii,
 3. Comisia de prevenire si control a infecțiilor asociate asistenței medicale, formată din: medic specialist boli infecțioase si asistent medical sef,
 4. Comisia de recepție a donațiilor, formată din: administrator, contabil șef, reprezentantul departamentului catre care sunt dirijate donațiile,
 5. Comisia pentru selecția ofertelor de medicamente și materiale sanitare, formată din director medical, contabil șef, asistent sef.
 6. Comisia de inventar, formată din: contabil șef, administrator,membru echipa domiciliu
 7. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare, formată din: director executiv, director medical si contabil șef,
 8. Comisia de control a calității serviciilor, formată din: director executiv, director medical, medic coordonator îngrijiri la domiciliu.
 9. Celula de criză, formată din: director executiv, director medical, asistent sef și administrator,
 10. Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești, format din : director medical, asistent sef și medic echipa de ingrjiri la domiciliu.
 11. Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor, formată din: director executiv, administrator, asistent sef.
 12. Consiliul stiintific și de etică în cercetare, format din : director executiv, director medical, asistent sef.

ART. 27 Personalul unității  este angajat în conformitate cu legislatia în vigoare.

ART. 28 Echipa multidiciplinara este formată din:

 • Medici,
 • Asistenti medicali,
 • Asistent social,
 • Psiholog,
 • Kinetoterapeut,
 • Infirmiere,
 • Îngrijitoare,
 • Bucatar, si are următoarele atribuții și responsabilități:
 1. Medicul curant
 2. Raspunde de indeplinirea promta si corecta a sarcinilor de munca;
 3. Raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine, de respectarea de catre acestea a normelor de protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice;
 4. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si a regulamentului de functionare;
 5. Raspunde de informarea corecta si promta a directorului medical/medicului coordonator asupra tuturor problemelor ivite in cursul programului de lucru si care au influenta asupra derularii normale a activitatii, inclusiv cele legate de personal, indiferent daca aceste probleme au fost rezolvate sau nu;
 6. Exercitarea profesiei de medic in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;
 7. Primirea bolnavului in camera de consultație, asistarea acestuia in acordarea ingrijirilor medicale si in supravegherea bolnavului pana la stabilizarea lui, insotirea pacientului pana la salonul unde va fi internat pacientul;
 8. Comunica permanent cu bolnavul si apartinatorii acestuia anuntandu-l despre manevrele ce se efectueaza, precum si despre starea acestuia;
 9. completeaza, impreuna cu directorul medical fisele pacientilor, completeaza toate formularele necesare in scris sau pe calculator;
 10. Respecta regulamentul de functionare si asigura respectarea acestuia de restul personalului;
 11. Respecta deciziile luate in cadrul serviciului de catre medicul coordonator si asigura indeplinirea acestora de catre restul personalului aflat in subordine;
 12. Asigură garda de la domiciliu confrom graficului stabilit si aprobat de catre directorul medical.
 13. Respecta drepturile pacientului conform prevederilor OMS;

13.Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin defacerea contractului de munca transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila din punct de vedere juridic.

 

B.Asistentul medical coordonator

Asistenta medicala coordonatoare, este cadrul responsabil de organizarea si functionarea sectiei, de gestionarea ingrijirilor, de animarea si incadrarea echipei de ingrijiri, conform politicii de ingrijiri.

Asistenta medicala coordonatoare este subordonata directorului medical si are relatii functionale cu compartimentele din cadrul unitatii sanitare si de colaborare cu personalul din celelalte servicii ale Asociatiei Lumina.

Are in principal urmatoarele atributii:

-organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire din secţie, asigură şi răspunde de calitatea acestora

-stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din secţie aflat în subordine, pe care le poate modifica, informând medicul şef de secţie (sau medicul coordonator de activitate al compartimentului)

-coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine, în toate turele

-evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual sau global, activitatea personalului din secţie, respectiv compartiment

-organizează instruiri şi testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii rezultatelor obţinute la testare

-monitorizează, supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat, în vederea acomodării şi a respectării sarcinilor prevăzute în fişa postului

-informează medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului) despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor

-informează medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului) despre absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor legale în vigoare

-coordonează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţilor asociate asistentei medicale

-răspunde de aprovizionarea secţiei (compartimentului) cu instrumentar, lenjerie, materiale sanitare şi de curăţenie necesare, şi de înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate

-asigură aprovizionarea cu medicamente pentru aparatul de urgenţă al secţiei (compartimentului),

– controlează modul în care medicaţia este preluată din farmacie, păstrată, distribuită şi administrată de către asistentele medicale

-realizează autoinventarierea periodică a dotarii secţiei conform normelor stabilite in colaborare cu medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului) si răspunde de acesta, fata de administraţia instituţiei;

-controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează;

-răspunde de intocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor

-analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine ;

– organizează si participa zilnic la raportul cu asistenţii medicali de serviciu, organizat de medicul şef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului);

-participa la vizita efectuata de medicul sef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului);

-organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţie a muncii;

-se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine ;

-asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii aparţinătorilor, numai in interesul bolnavilor;

-in cazuri deosebite propune spre aprobare , împreuna cu medicul sef de secţie(respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului), ore suplimentare corform reglementarilor legale si informează directorul medical;

-in cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, în cadrul secţiei (compartimentului), decide asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare a personalului vinovat şi informează medicul şef al secţiei (compartimentului) şi comitetul director;

-întocmeşe graficul concedii lor de odihna, informează medicul sef de secţie(respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului), răspunde de respectarea acestuia si asigura inlocuirea personalului pe durata concediului;

-întocmeşte graficul de lucru pentru personalul din subordine;

-întocmeşte pontajul lunar al personalului din subordine;

-coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare insotiti de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu scoala;

-împreună cu medicul şef de secţie, (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului) sunt responsabili de îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor la nivelul secţiei (compartimentului) unde îşi desfăşoară activitatea

-isi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului sef de secţie (respectiv, medicul coordonator de activitate al compartimentului)

 1. Asistentul medical
 2. Isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.
 3. Respecta regulamentul de ordine interioara.
 4. Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza la salon.
 5. Informeaza pacientul/apartinatorul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara (care va fi afisat in salon).
 6. Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.
 7. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon.
 8. Indentifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii.
 9. Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii.
 10. Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul.

10.Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament.

11.Pregateste bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigatii speciale sau interventii chirurgicale, organizeaza transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.

12.Recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului.

13.Raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaeletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, crearii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarii pozitiei bolnavului.

14.Observa apetitul pacientilor, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie.

15.Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele imunizarile, testarile biologice, etc., conform prescriptiei medicale

16.Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale. 17.Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.

18.Semnaleaza medicului orice modificari depistate (de exemplu: auz, vedere, imperforatii anale, etc).

19.Verifica existenta benzii/semnului de indentificare a pacientului.

20.Respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.

21.Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative si demonstratii practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.

22.Participa la acordarea ingrijirilor de urgență și instruiește familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora.

23.Participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor/situatiilor de criza. 24.Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului de ordine interioara.

25.Efectueaza verbal si in scris preluarea/predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura.

26.Pregateste pacientul pentru externare.

27.In caz de deces, inventariaza obiectele, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.

28.Utilizeaza si pastreza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheza colectarea materialelor si instrumentarul de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

29.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.

30.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlului si combaterea infectiilor asociate activității medicale.

31.Respecta secretul profesional si codul de etica al astistentului medical. 32.Respecta si apara drepturile pacientului.

33.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului.

34.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali. 35.Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine.

36.Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.

37.Atributii de prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale:

-implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;

-se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si raspandirii infectiilor si aplicarea practicilor adecvate pe toata durata internarii pacientilor;

-mentine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon;

-monitorizeaza tehnicile aseptice, inclusiv spalarea pe maini si utilizarea izolarii;

-informeaza cu promptitudine medicul de garda in legatura cu aparitia semnelor de infectie la unul dintre pacientii aflati in ingrijirea sa;

-initiaza izolarea pacientului si comanda obtinerea specimenelor de la toti pacientii care prezinta semne ale unei boli transmisibile, atunci cand medicul nu este momentan disponibil;

-limiteaza expunerea pacientului la infectii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alti pacienti sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

-mentine o rezerva asigurata si adecvata de materiale pentru salonul respectiv, medicamente si alte materiale necesare ingrijirii pacientului;

-identifica infectiile asociate activitatii medicale;

-investigheaza tipul de infectie si agentul patogen, impreuna cu medicul curant; -participa la pregatirea personalului;

-participa la investigarea epidemiilor;

-asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati, unde este cazul.

 

Competentele asistentului medical:

 1. Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire;
 2. Efectueaza urmatoarele tehnici:

-tratamente parenterale;

-transfuzii;

-punctii arterio-venoase;

-vitaminizari;

-imunizari;

-testari biologice;

-probe de compatibilitate;

-recolteaza probe de laborator;

-sondaje si spalaturi intracavitare;

-pansamente si bandaje;

-tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;

-clisme in scop terapeutic si evacuator;

-interventii pentru mobilizarea (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibratie, tapotari, frectii, etc.);

-intubeaza bolnavul, in situatii de urgenta;

-oxigenoterapie;

-resuscitarea cardio-respiratorie;

-aspiratia traheobronsica;

-instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;

-ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;

-bai medicamentoase, prisnite si cataplasme;

-mobilizarea pacientului;

-masurarea functiilor vitale;

-pregatirea pacientului pentru explorari functionale;

-pregatirea pacientului pentru investigatii specifice;

-ingrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.

-prevenirea si combaterea escarelor;

-monteaza sonda vezicala iar la barbati numai dupa ce sondajul initial a fost efectuat de medic;

-calmarea si tratarea durerii;

-urmareste si calculeaza bilantul hidric;

-stimuleaza tactil nou-nascutul, etc.;

-masuratori antropometrice;

-verifica si raspunde de existenta benzii de identificare a pacientului.

 

 1. ASISTENTA SOCIALĂ

ASISTENTA SOCIALA, are urmatoarele sarcini specifice:

-sesizeaza in termen de 24 de ore, telefonic sau in scris, asistentii sociali desemnati de DGASPC, cu privire la existenta oricarei situatii de risc de abandon al copilului,

-mentin permanent legatura cu asistentii sociali desemnati de DGASPC, -efectueaza sesizarile prevazute de Legea 272/2004, privind cazurile de copii care prezinta risc de abandon,

– promoveaza principiile ingrijirii paliative prin asigurarea unor servicii sociale de inalta calitate atat pacientilor cat si familiilor acestora.

– participa efectiv impreuna cu ceilalti membri ai echipei multidisciplinare la evaluarea holistica si  intocmirea planului de ingrijire.

-ofera ingrijire de calitate prin intocmirea de planuri de interventie personalizat si prin intrevederi regulate cu fiecare pacient din ingrijire.

– asigura coordonarea activitatii in cadrul centrului de zi -asigura o buna comunicare in echipa prin participarea constanta si activa la intalnirile multidisciplinare.

-participa activ la identificarea de noi pacienti

-asigura educatie si indrumare apartinatorilor si grupurilor din comunitatea locala.

-tine evidenta documentatiei de caz intr-o maniera care sa reflecte respectarea confidentialitatii

 1. KINETOTERAPEUTUL

Kinetoterapeutul este parte integranta a echipei multidisciplinare si are rolul:

– Desfăşoară activităţi de asistenţă kinetică, profilactică şi de recuperare motorie.

– Evaluează starea generală a pacienţilor din punct de vedere anatomo-funcţional şifurnizează

medicului specialist informaţiile relevante.

-Evaluează activităţile zilnice şi testează activitatea musculo-articulară a pacienţilor/clienţilor în scopul identificării deficitului funcţional sub aspect motric.

-Analizează indicaţiile medicului specialist pentru fiecare caz în parte şi participă împreună cu echipa medicală la consultaţiile şi reexaminările periodice ale pacienţilor.

-Elaborează planuri terapeutice individuale bazate pe programe de exerciţii fizice statice şi

dinamice şi stabileşte etapele planului terapeutic de recuperare în conformitate cu diagnosticul clinic.

-Aplică programe de recuperare medicală care urmăresc refacerea unor funcţii diminuate, creşterea nivelului funcţional sau realizarea unor mecanisme compensatorii în situaţii de

readaptare musculară.

-Evaluează şi monitorizează evoluţia pacienţilor şi eficienţa tratamentului aplicat.

-Completează foaia de observaţie clinică utilizând codurile specifice procedurilor în conformitate cu sistemul DRG şi informează echipa medicala asupra evoluţiei stării de sănătate a pacienţilor.

-Identifică şi dezvoltă planuri alternative de tratament pentru pacienţii cu progrese lente.

-Comunică, în scop terapeutic, cu echipa medicală şi familia pacienţilor.

-Stabileşte impreuna cu medicul hospice setul de exerciţii fizice specifice pentru pacienţii care sunt internati sau care participa la activitatile centrului de zi, explică mişcările care urmează a fi realizate şi arată modalitatea de execuţie a acestora.

-Face recomandări cu privire la tipul de exerciţii fizice adecvate ţinând cont de starea generală de sănătate a pacientilor

-Explică beneficiarilor rolul exerciţiilor recomandate şi demonstrează modalitatea de execuţie a acestora.

-Asigură aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia muncii în bazele de tratament fizic şi recuperare.

 

F.PSIHOLOGUL

Psihologul este parte componenta a serviciului de ingrijire paliativa si are rolul de a efectua:

– Psihodiagnostic si Evaluarea psihologica a beneficiarilor din cadrul Serviciului de Ingrijire Paliativa cu teste psihologice, teste proiective si interviuri clinice ce indeplinesc criterii psihometrice standard , ce se refera la:
-investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice care implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice;

-evaluare cognitiva si neuropsihologica;
-evaluare comportamentala;
-evaluarea personalitatii;
-evaluarea dezvoltarii personalitatii ;
-evaluarea gradului de discernamant al beneficiarilor;
-evaluarea QI.
Interventii psihologice:
-Consiliere psihologica a beneficiarilor si a persoanelor care se ocupau de beneficiari;
-Consiliere psihologica a bolnavilor terminali ;
-Elaborarea , implementarea,monitorizarea si evaluarea de Programe Individuale de Rercuperare si Resocializare;
-terapii cognitiv-comportamentale pentru formarea si dezvoltarea autonomiei personale si sociale beneficiarilor diagnosticati cu boli incurabile, amenintatoare de viata. (ludoterapie, artterapie, meloterapie, calarie terapeutica, etc) ;
– interventii psihologice in situatii de criza ( primirea diagnosticului de boala incurabila, deces al unui beneficiar, perioada de doliu, etc);
-consiliere (prin tehnici comportamentale )pentru cresterea aderentei la tratament, educatie pentru sanatate.

G.BUCATARUL

Bucatarul este parte integranta a echipei multidisciplinare si are rolul:

– pregateste mancarurile pentru masa pacientilor internati din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare;

– monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor;

– participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare;

– debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;

– asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare.

– raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora;

– pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii;

– respectarea normelor de igiena si securitate a muncii;

– utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul asociatiei.

 1. INFIRMIERA

1.Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.

 1. Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor la 3 zile sau ori de cate ori este nevoie.
 2. La manipularea lenjeriei curate, personalul va respecta codurile de procedura privind igiena personala si va purta echipamentul de protectie adecvat; schimabrea lenjeriei se executa dimineata, inainte de curatenie, dupa masurarea temperaturii, luarea tensiunii, masurarea pulsului si toaleta bolnavului.
 3. Se verifica gradul de murdarire al pernei, cearceafurilor, se decide trimiterea la spalatorie
 4. Se sterge cu laveta imbibata in solutie detergent – dezinfectant: rama patului si partile laterale
 5. Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena.
 6. Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice 8. Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tavite renale, etc.)
 7. Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si conditiile stabilite (in sectie).
 8. Asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie.
 9. Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii.
 10. Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor), in containere speciale lspalatorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglemetarilor regulamentului de ordine interioara.
 11. Executa la indicatia asistentului medical, dezinfectia zilnica a mobilierului din salon.
 12. Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar.
 13. Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare.
 14. Se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare
 15. Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa.

15.Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta, utilizate, in recipiente speciale si asigura transpotul lor la spatiile amenajate de depozitare, in vederea neutralizarii.

16.Ajuta asistentul medical la pozitionarea bolnavului imobilizat.

17.Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, escremente, dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului.

18.Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregatesete cadavrul si ajuta la transportul acestuia, la locul stabilit de catre conducerea institutiei.

19.Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului.

20.Va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar.

21.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.

22.Respecta regulamentul de ordine interioara.

 1. ÎNGRIJITOARE

ATRIBUTIILE INGRIJITOAREI DE CURATENIE

-efectueaza curatenia, saloanelor, salilor de tratament, etc., coridoarelor si grupurilor sanitare.

-efectueaza dezinfectia curenta a pardoselilor peretilor, grupurilor sanitare, plostilor, urinarelor si pastrarea lor corespunzatoare;

-transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din sectie la rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfecteaza recipientele;

-indeplineste toate indicatiile asistentei sefe privind intretinerea curateniei, salubritatii dezinfectiei si dezinsectiei;

-respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei sefe imbolnavirile pe care le prezinta personal sau imbolnavirile survenite la membrii de familie;

-poarta in permanenta echipamentul de protectie stabilit, pe care-l schimba ori de cate ori este necesar;

-pentru transportul igienic al alimentelor de la bucatarie asigura spalarea, dezinfectia peretilor, ferestrelor, pavimentelor si a salii de mese.

ART. 29

(1). Centrul pentru îngijiri paliative este finanţat, conform legii, integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din donații, sponsorizări, proiecte de finanțare nerambursabilă, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

(2). Prin autonomie financiară se înţelege:

 1. a) organizarea activitatii unității cu paturi pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea Asociației Lumina.
 2. b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe baza evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate.

(3). Unitatea sanitară are obligatia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu actiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si aliniate, conform clasificatiei finaciare.

(4). Finantarea se asigura din venituri realizate in raport cu serviciile medicale furnizate  pe baza contractului  incheiat cu Casele de Asigurari de Sanatate, venituri de la bugetul de stat, bugetele locale, donatii, sponsorizari, precum si din venituri obtinute de la persoane fizice si juridice in conditiile legii.

(5). Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(6). Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

 1. a) donaţii şi sponsorizări;
 2. b) legate;
 3. c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
 4. d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;
 5. e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici;
 6. f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
 7. g) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti.
 8. h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
 9. i) contracte de cercetare
 10. j) alte surse, conform legii

 

CAPITOLUL 4 – ATRIBUȚIILE CENTRULUI DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE PEDIATRICE

ART. 30  În raport cu atribuţiile ce îi revin în asistenţa medicală, unitatea sanitară asigură:

 1. a) acordarea serviciilor de îngrijiri paliative care cuprind: servicii medicale, servicii sociale, psiho-emoționale și religios-spirituale. Serviciile medicale cuprind: consultaţii, investigaţii, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
 2. b) asigurarea condiţiilor pentru investigaţii medicale (analize de laborator prin intermediul unui laborator acreditat aflat in relatii contractuale cu Asociatia Lumina), EKG, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a infecţiilor asociate activității medicale (conform ordinelor ministrului sănătăţii);
 3. c) răspunderea în ceea ce priveşte controlul medical şi supravegherea unor categorii de bolnavi;
 4. d) acordarea asistenţei medicale, fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială;

f)informarea bolnavului/aparținătorilor asupra bolii şi obţinerea consimţământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

 1. g) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenței medicale;
 2. h) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
 3. j) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
 4. k) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
 5. l) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
 6. m) asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrană, conform legislaţiei în vigoare;
 7. n) asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii asociate asistenței medicale;
 8. o) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;
 9. p) asigura libertatea de deplasare a pacientului in cadrul unitatii, cu excepția zonelor restricționate și a  perioadelor de vizita medicala, carantină, recomandarea imobilizării la pat a pacientului;

Este interzis accesul persoanelor străine în spital,  precum şi în  următoarele zone:

 • Depozite de deşeuri medicale periculoase
 • Tabloul Central de distributie a energiei electrice;
 • Statia de pompare, a apei potabile, in spital;
 • Grupul generator ( Sursa alternative de energie electrica);
 • Saloanele rezervate in caz de aparitia unor focare de infectii;
 1. r) asigura gestionarea dosarului pacientului astfel:

– pe toată perioada spitalizării, foaia de observaţie clinică generală a bolnavului internat se păstrează în dosarele cu foi de observaţie ale unitații, în zona destinata asistentilor medicali iar asistenta coordonatoare va fi responsabilă de gestiunea dosarelor pacienţilor;

– dosarul va avea un opis zilnic care cuprinde:

 • numele şi prenumele pacientului;
 • numărul foii de observaţie;
 • salonul/rezerva unde se află internat;

– o listă centralizată cu pacienţii, foaia de observaţie clinică generală corespunzătoare şi salonul unde sunt aceştia cazaţi va fi afişată zilnic pe tabelul din zona de permanenta.;

 1. q) Spitalul asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea procedurilor interne în astfel de situaţii.

Externarea pacientilor decedati va fi obligatoriu insoțită de indeplinirea tuturor activităților (formalităților) cuprinse in procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boală și deces, precum și intocmirea Biletului de Ieșire din Spital. Epicriza la externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces.

ART. 31

(1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

ART 32

(3) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.

4.1. Atribuţiile principalelor departamente

4.1.1. Secţia/compartimentul cu paturi

ART 33 Serviciile medicale asigurate în regim de internare la pediatrie au ca scop:

 1. Controlul durerii (durerea greu tratabila, inițierea tratamentului cu opioid, titrarea opiodului major la pacienții opiod naivi), precum și a altor simptome neplacute:
 2. Simptome digestive,
 3. Simptome urinare,
 4. Simptome respiratorii,
 5. Simptome neurologice și psihologice,
 6. Simptome hematologice,
 7. Stare terminală,
 8. Proceduri și manevre specifice (montare sondă nazo-gastrică, montare sondă urinară, aspiratie și administrare oxigen, pansamente plagi și escare, fistule, tumori exulcerate, perfuzii, ingrijirea stomelor, îngrijirea limfedemului, clisme evacuatorii, evacuare manuală de fecaloame, administrare parentală a medicamentelor – iv, sc, im )
 9. Internare în regim respiro.

 

Serviciile in unitatea cu paturi sunt:

 1. Evaluarea holistică a pacientului la internare,
 2. Stabilire plan management al pacientului,
 3. Monitorizare continuă,
 4. Tratamente și îngrijiri,
 5. Investigații paraclinice ,
 6. Intervenții terapeutice,
 7. Kinetoterapie,
 8. Îngrijirea stomelor,
 9. Consilierea psihoemțională și spirutuală, asistența socială a copilului pacient și a familiei.

Manevre care implica soluții de continuitate in Centrul pentru Îngrijri Paliative:

 1. Injecții intramusculare, intravenoase, subcutanate – Materiale folosite: seringi de unică folosință, manuși de unică folosință, plasturi cu pansament steril, vată.
 2. Recoltări analize – materiale folosite: ace și seringi sterile de unică folosință, vacuet, manuși de unică folosință, vată.
 3. Perfuzii – materiale folosite : seringi de unică folosință, truse de perfuzie, vată, plasturi cu pansament steril, fașă, branule, manuși.
 4. Pansamente (escare, fistule, nefro/gastro/traheo – stome) – materiale folosite : pansamente speciale nonaderente, absorbante, de revitalizare, comprese sterile, manuși sterile.

In realizarea manevrelor se utilizează soluții dezinfectante păstrate în recipiente etichetate corespunzator.

Pentru fiecare dintre tehnici există și se aplică protocoalele și proceduri specifice.

ART. 34

(1). Sectia/compartimentul cu paturi are in principal urmatoarele atributii cu privire la asistenta medicala în regim de spitalizare continuă:

a). la primire

– examinare imediata completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor pentru internare;

– asigurarea aparatului de urgenta aprobat de conducerea Centrului de Îngrijire Paliativă;

– îmbăierea bolnavilor, dezinfectia și deparatizarea bolnavilor si efectelor acestora;

– asigurarea transportului bolnavilor in cadrul unității

– tinerea evidentei zilnice a internarii bolnavilor, a numarului de zile de spitalizare si asigurarea comunicarii privind locurile libere

 

b). In cadrul unității

– repartizarea bolnavilor in saloane in conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor interioare;

– efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

– declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform reglementarilor in vigoare;

– asigurarea tratamentului medical impecabil al tuturor semnelor și simptomelor, individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale; indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, a medicamentelor, agentilor fizici, climaterici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei precum si a protezelor, instrumentarului si aparaturii medicale; asigurarea, timp de 24 de ore, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

– asigurarea aparatului de urgenta, aprobat de conducerea spitalului;

– asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curenta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

– asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce;

– asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

– desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

– educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor.

 

 

Art.35  Sala de kinetoterapie are in principal urmatoarele atributii cu privire la asistenta medicala în regim de spitalizare continuă:

 1. a) Efectueaza proceduri medicale specifice specialităţii la indicaţia medicului, pentru pacienţi internaţi şi ambulatori

b). Raportarea statistica a serviciilor efectuate pentru bolnavi internati si ambulatori.

c). Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului in vederea asigurarii unui act medical de calitate

d). Intocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii de materiale specifice

Art.36  Sala de consiliere psihologica are in principal urmatoarele atributii:

 1. a) Efectueaza activitati specifice specialităţii pentru pacienţi internaţi şi ambulatori,

b). Raportarea statistica a serviciilor efectuate pentru bolnavi internati si ambulatori,

c). Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului in vederea asigurarii unui act medical de calitate,

d). Intocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii de materiale specifice.

ART. 38 Camera senzoriala are in principal urmatoarele atributii cu privire la asistenta medicala în regim de spitalizare continuă:

 1. a) Efectueaza activitati specifice specialităţii pentru pacienţi internaţi şi ambulatori,

b). Raportarea statistica a serviciilor efectuate pentru bolnavi internati si ambulatori,

c). Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului in vederea asigurarii unui act medical de calitate,

d). Intocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii de materiale specifice.

ART.37  Sala de activităși recreative are in principal urmatoarele atributii cu privire la asistenta medicala în regim de spitalizare continuă:

 1. a) Efectueaza activitati specifice de petrecerea a timpului liber, arterapie si ergoterapie pentru pacienţi internaţi şi ambulatori,

b). Raportarea statistica a serviciilor efectuate pentru bolnavi internati si ambulatori,

c). Colaborarea cu celelalte departamente ale spitalului in vederea asigurarii unui act medical de calitate,

d). Intocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii de materiale specifice.

ART. 38  Asigurarea medicației și materialelor sanitare se face de către farmacia cu care Asocația Lumina are încheiat un acord de colaborare, lunar sau ori de cate ori are nevoie, la prescripția medicului curant și pe baza unei condici de prescriere.

 

4.2. Atributiile principalelor departamente administrative

4.2.1 .Serviciul Financiar-Contabilitate

ART. 39

(1). Serviciul contabilitate are in principal urmatoarele atribuții:

 1. Asigură realizarea și raportarea indicatorilor de performantă economico-financiari
 2. Întocmește bugetul de venituri si cheltuieli al unității,
 3. Asigură și raspunde de controlul financiar preventiv ,
 4. Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului,
 5. Asigură și raspunde de buna organizare a activității financiar-contabile a unității, de intocmirea la timp și corect a balantelor de verificare,a execuției bugetare, a dărilor de seama trimestriale și anuale(cu anexele corespunzatoare) in conformitate cu Legea 82/1991-Legea contabilitații cu modificările și completările ulterioare.
 6. Organizează evidența angajamentelor bugetare și legale, răspunde și asigură angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor ,
 7. Asigură și contribuie la organizarea și desfașurarea inventarierii patrimoniului de cate ori este cazul, in cazuri excepționale, calamități, cand se constată nereguli sau fraude, trimestrial in cazul magaziei de alimente și cel putin o data pe an a întregului patrimoniu,
 8. Răspunde si asigură înregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii(plusurile se inregistreaza iar minusurile se imputa persoanelor vinovate).
 9. Înregistrează în contabilitate toate drepturile de creanță și toate obligațiile de plată catre furnizori și creditori. Face plata furnizorilor conform prevederilor contractuale și în conformitate cu prevederilor Legii 500/2002-Legea finanțelor publice cu modificările ulterioare.
 10. Asigură aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru integritatea patrimoniului și răspunde de recuperarea pagubelor aduse unitații.
 11. Asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, evidența bunurilor de orice fel și ia măsuri pentru ținerea la zi și corect a evidențelor contabile(conform Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările ulterioare), răspunde de îndeplinirea formelor de scoatere din evidența a bunurilor de orice fel in cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale.
 12. Organizează, îndrumă și coordonează activitațile care asigură alimentația bolnavilor internati în spital.
 13. Pune la dispozitia organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, in condițiile legii, date privind activitatea spitalului.
 14. Întocmește propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziții
 15. Indeplineste orice alte atribuții prevazute de lege.

 

4.2.2 Serviciul Administrativ

ART. 40

Serviciul administrativ are în principal urmatoarele atribuții:

 1. Organizarea şi asigurarea pazei şi ordinei în unitate – Legea 333/2003.
 2. Luarea măsurilor necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ gospodăresc în condiţii de maximă eficienţă. Evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizarea propunerilor de casare și întocmirea documentației de casare a bunurilor aflate în patrimoniul unitătii, -Legea 22/1966, HCM 2230/1969, Legea 15/1994 şi HG 841/1995, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Aplicarea şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor – OG 60/1997, OG 114/2000 şi Legea 126/2001.
 4. Organizarea activităţii Blocului Alimentar, stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor – HG –534/1994, HG 839/2004 şi OMS 56/1976.
 5. Asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a blocului central de lenjerie şi echipament– OMS 1025/2000 şi OMS 601/1976.
 6. Asigurarea funcţionalităţii şi a lucrărilor necesare pentru serviciul de telefonie – OG 68/2002.
 7. Asigurarea respectării primirii, circuitului, păstrării şi evidenţei documentelor la registratura generală, conform prevederilor legale.
 8. Centralizarea efectivelor de bolnavi pe regimuri, urmăreşte încadrarea în alocaţiile de masă stabilite.
 9. Coordonarea activitații îngrijitorilor de curăţenie interioară şi exterioară din structura unității.
 10. Coordonează şi controlează activitatea de evacuare a deşeurilor menajere de la rampele exterioare.
 11. Coordonarea activității de service pentru utilaje şi lucrări de telefonie, de calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat, de pază şi intervenţie în obiectiv.
 12. Verificarea curăţeniei exterioare în unitate, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces.
 13. Intocmeste propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achizitii alimente, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deseurilor, imprimate si rechizite, imprimate medicale, materiale de curatenie si intretinere pentru sectorul administrativ al unitatii, echipamente de protectie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, carti si publicatii.

 

4.2.3 Departamentul de strângere de fonduri

ART. 41

Inițiază și dezvoltă modalități concrete de obținere de fonduri, prin:

 • Sponsorizări individuale,
 • Sponsorizări de la societăți comerciale,
 • Organizare evenimente de caritate pentru strângere de fonduri,
 • Valorificare obiecte patrimoniale,
 • Activități economice generatoare de fonduri,
 • Orice ate modalități de strângere de fonduri, cu consultarea consiliului de conducere.

 

4.3.STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITATII

ART:42- Structura de management al calitatii are urmatoarele atributii:

a)Pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii

b)Coordoneaza activitatile de elaborare a docuemntului sistemului de management al calitatii;

b1)manualul calității

b2)procedurile

c)coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale și standardelor de calitate

d)coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor

e)implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite,

f)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

g)asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager,

h)asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;

i)coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiuni de imbunatatire sau corective ce se impun;

j)coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

k)asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

l)asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii

 

MANAGER DE CALITATE

SCOPUL POSTULUI: titularul are rolul de a urmari si mentine managementul calitatii serviciilor de ingrijire paliativa oferite de Centrul pentru Ingrijiri paliative Pediatrice

Atributii:

– pregateste si analizeaza planul anual al managementului calitatii;

-coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management a calitatii;

-manualul calitatii, procedurile;

-coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice si a standardelor de calitate

colaboreaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;

-colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;

-implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

-asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager

-asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;

-Coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;

-Coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

-Asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul ingrijirilor paliative in scopul imbunatatirii calitatii vietii pacientilor;

-Asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii;

– Respecta ROI  si ROF;

-Se preocupa de actualizarea cunostintelor individuale sau alte forme de educatie continua conform cerintelor postului;

– Respecta N.P.M., P.S.I., alte norme cu caracter legislativ specific activitatii

-Asigura indeplinirea deciziilor privind activitatea medicala luate in cadrul unitatii de catre directorul medical si managerul spitalului;

– Respecta drepturile pacientului conform prevederilor legale in vigoare;

– Raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare, demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;

-Respecta prptocoalele, procedurile, codurile de conduita si etica profesionala, note, decizii, si alte documente interne si a legislatiei in vigoare;

-Are obligatia de a consulta site-ul unitatii;

-Primeste atributii suplimentare in vederea mentinerii obiectivului,, acreditare spitalului de catre ANMCS „ conform OMS 972/2010 privind aprobarea procedurilor, standardelor, si metodologiei de acreditare a spitalelor si certificarea ISO. 9001;

-Colaboreaza cu factorii de decizie in vederea imbunatatirii permanente a sistemului de management al calitatii, in conformitate cu strategia sanitara si politica de calitate a unitatii in domeniul medical;

-Raspunde de calitatea serviciilor oferite de catre unitatea sanitara;

-Participa la activitati in conformitate cu legislatia in vigoare ca membru al comisiilor din unitate, stabilite prin decizii emise de managerul unitatii;

-Participa la sesiuni de formare profesionala;

-Propune masuri de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale in vederea intocmirii planului anual;

-Intocmeste si su supune spre aprobare managerului planul anual de instruire/informare;

-Intocmeste si supune spre aprobare planul anual de monitorizare si evaluare a calitatii serviciilor de ingrijri paliative;

-Participa la controale inopinante conform deciziei interne pe linoe de acreditare ANMCS, certificare ISO, calitatea serviciilor hoteliere, calitatea serviciilor de ingrijire paliativa, satisfactia pacientilor;

– Intocmeste la inceput de an bugetul pentru SMC;

– Reprezinta institutia in raport cu ANMCS,  si organismele de certificare ISO;

– Reprezinta institutia in raport cu alte institutii internationale si nationale in ceea ce priveste managementul calitatii, imaginea si dezvoltarea;

-Centralizeaza lunar, vizeaza si aduce la cunostinta managerului analiza chestionarului de satisfactie a pacientului;

-Intocmeste lunar in urma analizei chestionarelor de satisfacție a pacientilor in raportul de analiza pe care il aduce la cunostinta managerului;

-Face lunar o comunicare cu toate structurile institutiei privind stadiul implementarii sistemului de management al calitatii si eventualele probleme aparute;

-Intocmeste planurile anuale de audit si face parte din comisia de auditare in functie de competentele profesionale;

-Monitorizeaza, centralizeaza si aduce la cunostinta managerului sesizarile si reclamațiile pacientilor in ceea ce priveste nerespectarea standardelor de calitate si raspunde la acestea;

-Monitorizeaza si aduce la cunostinta managerului, despre nerespectarea portului echipamentelor de protectie pe culori in functie de categoria profesionala, portul ecusonului, modul de adresare salariat pacient/apartinator;

-Raspunde de mentinerea si dezvoltarea cerintelor de acreditare ANMCS si aduce la cunostinta managerului orice abatere de la acestea;

-Participa ca invitat la C.D., C.A., C.M. pentru a aduce la cunostinta problemele specifice managementului calitatii;

-Verifica zilnic prin sondaj respectarea de catre personal a standardelor de acreditare si    aduce la cunostinta managerului orice abatere de la acestea;

-Intocmeste si suspune spre aprobare managerului, C.D, C.A, C.M, manualul calitatii, politica in domeniul calitatii, planul strategic, strategia de dezvoltare a institutiei;

-Verifica si aduce la cunost inta managerului despre nerespectarea circuitelor functionale;

-Este membru al Consiliului de etica a spitalului numit de manager – ca reprezentant al aparatului functional al spitalului;

-Respecta ROF al Consiliului de etica si isi indeplineste atributiile in cadrul comisiei de etica conform OMS 145/2015;

-Are obligatia de a identifica riscurile care afecteaza atingerea obiectivelor prestabilite, respectamd regulile de definire

-Efectueaza urmatoarele activitati:

. Defineste corect riscul

. Analizeaza cauzele si circumstantele care favorizeaza materializarea riscului;

. Evalueaza expunerea la risc;

. Propunere masuri de tinere sub control a riscului respecriv (masuri de prevenire sau de minimizare a efectului riscului)

. Completeaza formularul,,  formular identificare risc„ si il transmite catre responsabilul cu riscurile nivelul unitatii.

 

4.4. CONSILIUL ETIC

ART.43

-Se constituie consiliul etic, pentru o perioada de 3 ani, avand urmatoarea componenta:

 1. a) directorul medical;

b)consilierul juridic;

 1. c) directorul de ingrijiri/asistenta medicala coordonatoare
 2. d) un reprezentant al consiliului Director al Asociatiei Lumina
 3. e) un secretar, fara drept de vot.

Desemnarea nominala a membrilor consiliului etic s-a facut de catre comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic s-a facut prin decizie interna a managerului.

Consiliul etic este condus de catre directorul medical.

Consiliul etic se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinator al acestuia, a unui cadru medical sau a oricarei persoane careia i-au fost incalcate drepturile recunoscute de lege in domeniul acordarii asistentei medicale.

Atributiile consiliului etic sunt urmatoarele:

 1. a) analizeaza cazurile de incalcare a normelor de conduita in relatia pacient medic-asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei in unitatea sanitara; b) verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar incalca drepturile pacientilor prevazute de legislatia in vigoare;
 2. c) sesizeaza organele abilitate ale statului in situatiile in care constata incalcari ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduita profesionala aprobate potrivit legii;
 3. d) analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de obtinerea unor foloase;propune, in functie de caz, masuri de intrare in legalitate; e) vegheaza pentru respectarea, in cazurile terminale, a demnitatii umane si propune masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor ingrijirilor medicale. Analizarea fiecarui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atat cele sesizate, cat si masurile propuse a fi luate de catre managerul spitalului.

Procesul-verbal va fi intocmit numai dupa ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea partilor implicate, inclusiv, daca este cazul, a unor terte persoane care pot aduce lamuriri suplimentare asupra cazului.

Ascultarea partilor trebuie consemnata in scris si semnata de catre acestea. Procesul-verbal va fi inaintat managerului spitalului in vederea luarii masurilor ce se impun in conformitate cu legislatia in vigoare

 

 

 

 

 

4.5. COMITETUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

ART.44

Comitetul are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi are următoarele atribuţii:

-aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;

-urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

-urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă regelementările legale privind securitate şi sănătatea în muncă;

-analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;

-analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

-efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

-efectează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;

-informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;

-realizează cadrul de perticipare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;

-dezbate raportul, scris, prezentat COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie orezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;

-verifică aplicarea normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;

-verifică reintegrarea sau menţinerea îăn mucă a salaraţilor care au suferit accidente de muncă ce au avuta ca efect diminuarea capacităţii de muncă;

-comitetul de securitate şi sănătate în muncă, asisgură implicarea salariaţilor la elaborarea şi implicare deciziilor în domeniul protecţiei muncii;

 

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni;

-în situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securite şi sănătate în muncă, atriibuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responmsabilil cu protecţia muncii numit de angajator;

-componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin Ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii solciale;

 

 

 

 

 

4.6. COMISIA pentru SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA şi CONTROLUL INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

ART.45

Atribuţii:

-elaborează şi înaintează spre aprobarea Comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale;

-monitorizează condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale;

-urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmăreşte rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor;

-face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul asociate asistenței medicale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infectii asociate asistenței medicale;

-urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;

-urmăreşte organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenței medicale;

-înaintează propunerile de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale;

Managerului/Comitetului director;

-urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu directorul medical;

-verifică şi urmăreşte evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie asociata asistentei medicale din unitate;

-propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie asociata asistentei medicale;

-urmăreşte si asigura utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

-urmăreşte asigurarea aplicării Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;

-evaluează şi monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către acestea ;

-monitorizează circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi sesizând orice modificare;

-monitorizează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific;

-monitorizează respectarea stării de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;

-înaintează propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor asociate asistentei medicale şi menţinerii stării de igienă;

-monitorizează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;

-monitorizează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitarăa acestora;

-instruieşte personalul din spitalului asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică

-urmăreşte frecvenţa infecţiilor nosocomiale şi evaluează factorii de risc

-evaluează/urmăreşte/instruieşte personalul privind utilizarea obligatorie în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate, cu respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform reglementărilor în vigoare.

 

 

CAPITOLUL 5 – FUNCTIA DE GESTIUNE A DATELOR SI INFORMAȚIILOR MEDICALE – DOSARUL PACIENTULUI

 

CARACTERISTICI

Funcția de gestiune a datelor si informatiilor medicale se refera la centralizarea, administrarea, protejarea și asigurarea back-up-ului datelor atat cu caracter general cat si cele cu caracter confidențial.

Acest lucru se realizează prin metode specifice, avand ca suport atat partea structurala organizatorica – infrastructura IT, proceduri de lucru pe departamente, proceduri legate de securizarii confidentialitatii datelor cat și partea de management – organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecarui utilizator la datele solicitate.

Responsabilul privind gestiunea dateloreste specific fiecarei activitati operationale.

Sunt numiti responsabili cu gestiunea datelor cuprinse in dossarul pacientului, pentru fiecare baza de date din spital (Baza de date DRG-spital, baza de date salarizare, baza de date contabilitate)

Directorul financiar contabil (contabilul sef) este responsabil in ceea ce priveste structura si managementul datelor cu caracter contabil si de salarizare, asistenta medicala coordonatoare este responsabila pentru procesarea in bune conditii a datelor centralizate a pacientilor precum si limitarea accesului fizic si confidentialitatea datelor mentionate in FOCG.

 

CAPITOLUL 6– SECRETUL PROFESIONAL

ART. 46

(1). Extras din Codul de deontologie medicală, Anexa nr.2 a Hotărârii Colegiului Medicilor din România nr.2/30.03.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 298/ 07.05.2012, intrat în vigoare din data de 06.06.2012:

(a). Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa.

(b). Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective.

(c) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat.

(d). Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.

(e). Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

(2). Secretul medical este obligatoriu, cu excepția situatiilor prevazute de lege.

(3). Obiectul secretului este tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat direct sau indirect în legatură cu viața intimă a bolnavului, a familiei, a aparținătorilor, precum și probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legatură cu boala.

(4). Secretul profesional trebuie păstrat față de colegi, cadre sanitare și instituțiile medicale care nu sunt implicate în actul medical al pacientului în cauză.

(5). În comunicarile stiințifice, cazurile vor fi în așa fel prezentate, încât identitatea bolnavului să nu poata fi recunoscută.

(6). În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul mass mediei la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicul coordonator  este obligat să ia toate măsurile în așa fel încât accesul mass-mediei la pacient să se faca numai cu acceptul medicului curant și al pacientului. Acordarea de informatii cu privire la un anumit caz se poate face numai cu acordul pacientului, a medicului curant si al șefului unitatii medicale.

(7). Evidențele medicale trebuie pastrate ca materiale secrete profesionale.

 

CAPITOLUL 7 – REFUZUL ACORDĂRII SERVICIILOR MEDICALE

ART. 47

Extras din Codul de deontologie medicală, Anexa nr.2 a Hotărârii Colegiului Medicilor din România nr.2/30.03.2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 298/ 07.05.2012, intrat în vigoare din data de 06.06.2012:

(1) Refuzul acordării asistenţei medicale poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă prin solicitarea formulată, persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i ştirbi independenţa profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul şi rolul social al profesiei medicale.

(2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la baza refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viaţa sau sănătatea persoanei în cauză nu sunt puse în pericol şi, în măsura în care refuzul este bazat pe încălcarea convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt coleg sau o altă unitate medicală.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8 – ACTIVITATEA DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL :

ART.48

Activitatea de informare si relatii cu publicul asigura legaturile spitalului cu publicul si cu mijloacele de comunicare in masa, in vederea realizarii transparentei activitatii spitalului, in conditiile legii.

Activitatea este condusa de managerul spitalului, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant.

Managerul in calitate de conducator a actvitatii de informare si relatii cu publicul are urmatoarele atributii:

 1. organizarea si desfasurarea activitatii de primire, evidentiere si rezolvarea petitiilor ce le sunt adresate, precum si legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal;
 2. analizeaza cererile de furnizare a informatiilor publice si dispune cu privire la caracterul acestora – comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces- si ia masuri pentru rezolvarea solicitarilor conform normelor in vigoare si transmiterea raspunsului catre solicitant, in termenul legal;
 3. asigura indeplinirea obligatiei legale de furnizare din oficiu a informatiilor prevazute de lege, prin afisare in locuri vizibile la sediul unitatii, prin crearea de inscrisuri care sa cuprinda aceste informatii;
 4. analizeaza petitiile inregistrate si dispune cu privire la modul de solutionare, de redactare a raspunsului, conexare sau clasare;
 5. repartizeaza petitiile biroului sau compartimentului de specialitate, in functie de obiectul acestora, pentru a asigura solutionarea lor si trimiterea raspunsului in termenul legal;
 6. identifica stirile difuzate de mass-media locala si nationala, care au un impact negativ asupra activitatii medicale si imaginii spitalului, verifica veridicitatea informatiilor si asigura, dupa caz, informarea corecta a opiniei publice sau exprima pozitia spitalului fata de problemele semnalate.
 7. redacteaza, la nevoie, declaratii de presa si participa la interviuri, furnizand informatiile supuse liberului acces al publicului, in scopul unei informari corecte si complete a opiniei publice;
 8. inregistrarea petitiilor si a cererilor, precum si raspunsul privind accesul la informatiile publice se va face intr-un registru distinct.

Managerul are obligatia de a respecta secretul de serviciu si de a proteja informatiile confidentiale de care ia cunostinta.

Dreptul la acces la informatii privind activitatea medicala poate fi restrans, in conditiile legii, atunci cand aceasta se face in interesul moralitatii, al ordinii publice sau incalca caracterul personal privind starea de sanatate a pacientilor.

ART.49

Pacientii, apartinatorii si vizitatorii acestora au acces neingradit la registrul de sugestii si reclamatii.

In cadrul spitalului exista un Registru de sugestii si reclamatii care se gaseste la asitenta sefa si care contine un Indrumar de completare.

Pacientii, apartinatorii sau vizitatorii, in situatia in care au o sugestie, o nemultumire sau doresc sa adreseze multumiri in scris corpului medical, vor aduce la cunostinta asistentei de sefe acest lucru, care le va sugera sa mentioneze opinia dumnealor in scris, in registrul de sugestii si reclamatii, prezentandu-I, de asemenea indrumarul de completare.

Dupa ce acesta completeaza in Registru, mentionandu-si numele si semnand petitia facuta, asistenta de serviciu inapoiaza Registrul asistentei sefe care, la randul ei il va prezenta in cadrul sedintei multidisciplinare pentru a se lua masurile necesare pentru inlaturarea nemultumirilor.

Sugestiile facute de pacienti, apartinatori si vizitatori vor fi analizate de catre medicul sef si communicate, daca este cazul Consiliului Etic sau Comisiei de Disciplina, care, au obligatia de a analiza periodic registrul din spital.

In cazul unor sugestii consemneaza spre analiza Comitetului Director propunerea persoanei.

In cazul unei reclamatii va demara o ancheta interna si va inainta Comitetului Director rezultatul acesteia pentru luarea de masuri.

Se formuleaza raspuns, in scris, reclamantului, in termen de 30 de zile.

ART.50 Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foarte important deoarece pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni si prin echipamentul lor posibil contaminat.

In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine determinate, la recomandarea D.S.P.

In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie primit la intrarea in spital si care va fi indepartat la iesire.

Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor.

Circulatia insotitorilor se limiteaza la necesitate. Se interzice accesul vizitatorilor si apartinatorilor în Bucatarie.

 

CAPITOLUL 9 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

ART. 51

(1). Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

(2). Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

(3). Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

(4). Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

(5). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitătii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(6) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

(7). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului si nerespectării recomandărilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

(8). Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreste să fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferintă.

(9). Informatiile se aduc la cunostintă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba română, informațiile i se aduc la cunostintă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

(10). Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

(11). Rudele si prietenii pacientului pot fi informați despre evolutia investigatiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

(12). Pacientul are dreptul de a cere și de a obtine o altă opinie medicală.

(13). Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

(14). Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală asumându-si, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

(15). Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesară o interventie medicală de urgentă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a vointei acestuia.

(16). În cazul în care pacientul necesită o interventie medicală de urgentă, consimtământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

(17). În cazul în care se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de întelegere.

(18). În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îsi dea consimtământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(19). Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

(20). Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

(21). Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învătământul medical clinic si la cercetarea stiintifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime vointa, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută si în interesul pacientului.

(22). Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

(23). Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

(24). Informatiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimtământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

(25). În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

(26). Pacientul are acces la datele medicale personale.

(27). Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care această imixtiune influentează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(28). Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

(29). În cazul în care furnizorii sunt obligati să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(30). Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

(31). Se exceptează de la prevederile alin. (30) cazurile de urgentă apărute în situații extreme.

(32). Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

(33). Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilitătilor, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

(34). Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

(35). Personalul medical sau nemedical din unitătile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

(36). Pacientul poate oferi angajaților sau unitătii unde a fost îngrijit plăti suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

(37). Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(38). Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

(39). Pacientul are dreptul să beneficieze de asistentă medicală de urgență în program continuu.

 

CAPITOLUL 9– PREVEDERI SPECIALE

ART. 51 Personalul are obligația de a anunța directorul medical în situatia în care exista suspiciuni legate de condițiile de sterlizare a materialelor și a instrumentelor de lucru, în vederea retrageriii acestora și este strict interzisă utilizarea acestora.

ART. 52  Este considerată abatere disciplinara nerespectarea de catre personalul spitalului a clauzelor contractuale cu casa de asigurari de sănatate. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o astfel de abatere disciplinară sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 2. b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. d) reducerea salariului de bază şi/sau după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni  cu 5-10%;
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL 10 – DISPOZIŢII FINALE

ART 53

(1)Toate structurile organizatorice ale spitalului şi întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia cunoaşterii şi implementării standardelor de acreditare a spitalelor.

(2). Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare începând cu data de 01.06.2017.

(5). Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi adus la cunoştinţa întregului personal care desfăşoară activităţi medicale şi nemedicale în cadrul spitalului.

 

Prezentul regulament are 41 pagini.

 

 

 

 

 

 

 

Director medical,                                                                                         Contabil sef

 

Dr.Horatiu Oiegar                                                                            ec.Gabriela Craciun